top of page

הבוגרים שלנו

כדורי נוסד בשנת 1933 על ידי הנדבן היהודי כדורי, כבית ספר ממשלתי בריטי. במשך כעשרים שנה למדו בו רק בנים לאחר מיון סלקטיבי ביותר, במסגרת פנימייה חקלאית. מבחני הקבלה הקפדניים ורמת הלימודים הגבוהה נועדו לאפשר לבוגרי בית הספר המשך לימודי אגרונומיה בכל מוסד אקדמי אירופאי.


חיש מהר קנה לו בית הספר שם כמוסד לימודים נחשב והתמקם במרכז האתוס הציוני של ימי טרום המדינה דהיינו: חקלאות ובטחון. תלמידיו, שביניהם יגאל אלון, יצחק רבין וחיים גורי נדרשו להפגין מוסר גבוה עת נבחנו "בחינות כבוד".


כיום, בית הספר הוא חלק מכפר נוער הכולל גם פנימייה ומשק חקלאי.

ריף נאמן
ריף נאמן
שאול ביבר ז"ל
שאול ביבר ז"ל
פרופ' ישראל בורוביץ'
פרופ' ישראל בורוביץ'
עמיקם גורביץ' ז"ל
עמיקם גורביץ' ז"ל
משה נצר
משה נצר
בן עמי פכטר ז"ל
בן עמי פכטר ז"ל
בן גוריון עמוס ז"ל
בן גוריון עמוס ז"ל
אלי יאצפן
אלי יאצפן
יצחק רבין ז"ל
יצחק רבין ז"ל
יגאל אלון ז"ל
יגאל אלון ז"ל
חיים גורי
חיים גורי
bottom of page