top of page

עתודה מדעית טכנולוגית :

במסגרת התכנית הלאומית של מדינת ישראל, יזם משרד החינוך תכנית, "עתודה מדעית טכנולוגית", שמטרתה
להגדיל באופן משמעותי את מספר התלמידים בעלי תעודת בגרות איכותית במדע וטכנולוגיה. התכנית פועלת
בכדורי משנת תשע"ב ומספר התלמידים שמצטרפים אליה הולך וגדל. לתכנית ישובצו תלמידים הלומדים 5 יח"ל
מתמטיקה ושני מקצועות מדעיים נוספים ברמה של 5 יח"ל. התלמידים בכתה י', ילמדו בקבוצות קטנות ויזכו
לשעות תגבור על מנת שיגיעו להישגים טובים במתמטיקה ובמקצועות המדעיים. תעודת הבגרות של תלמידים
אלו תזכה בבונוס מיוחד בחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה. הטכניון הכיר בתכנית משנת תשע"ה ומזכה את
תלמידי המסלול במקדמי הטבה (בונוס) לציון.

רכזת התכנית:

אקדמיה בתיכון :

אקדמיה בתיכון, הינה תכנית של משרד החינוך שהחלה לפעול בשנה"ל תשע"ג. התכנית מאפשרת לתלמידים
להתחיל בלמידה, באוניברסיטה הפתוחה )או"פ(, לקראת תואר ראשון במקביל ללימודי התיכון. התכנית מציעה,
במקצועות מסוימים, להמיר למידה והיבחנות של בחינות הבגרות בלמידה בקורסים אקדמיים שיזכו את
התלמיד/ה בציון בתעודת הבגרות. התכנית מיועדת לתלמידים מוכשרים, בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים, אשר
מסוגלים להתמודד עם חומר לימוד אקדמי, והם בעלי הישגים גבוהים בלימודים.

רכזת התכנית:

הגב' דינה הירש

053-3315222

dina.h@kadoorie.org.il

תכנית "קדם עתידים"

תכנית קדם עתידים החלה לפעול בבית ספרנו במהלך תשע"ז ושותפים בה: עמותת "ידידי עתידים" )ע"ר(, משרד
החינוך והאגף למחוננים ולמצטיינים. התכנית מופעלת בבית הספר על ידי מפעילים פדגוגיים אשר מלווים את
התכנית על כל מרכיביה. מטרת התוכנית לסייע לתלמידים להגיע לתעודת בגרות איכותית, שתאפשר להם להמשיך בלימודים אקדמיים, תוך פיתוח מיומנויות וכישורים אישיים המחזקים את תחושת המסוגלות העצמית ותורמים לגיבוש תמונת עתיד משמעותית, כזו התורמת לתעשייה ולמחקר בישראל. בוגרי התכנית מהווים חלק מרכזי בתשתית האנושית לתכנית הקצונה האקדמית של עתידים בצה"ל. התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים להגדיל את סיכוייהם להמשיך לימודים אקדמיים, בעיקר בתחומי ההנדסה, הטכנולוגיה והמדעים המדויקים בפקולטות היוקרתיות או לשרת במסגרת העתודה האקדמית או היחידות הטכנולוגיות המובילות בצה"ל.
שעות פעילות של התכנית, מתקיימות לרוב בתום יום הלימודים, בתקופת חופשות החגים (חנוכה, סוכות, פסח וכד'), יתכנו גם ימים מרוכזים לקראת מועדי בחינות הבגרות ופעילויות מיוחדות במהלך חופשת קיץ.

רכזת התכנית:

הגב' דינה הירש

053-3315222

dina.h@kadoorie.org.il

חטיבה עליונה

עתודה מדעית טכנולוגית :

במסגרת התכנית הלאומית של מדינת ישראל, יזם משרד החינוך תכנית, "עתודה מדעית טכנולוגית", שמטרתה
להגדיל באופן משמעותי את מספר התלמידים בעלי תעודת בגרות איכותית במדע וטכנולוגיה. התכנית פועלת
בכדורי משנת תשע"ב ומספר התלמידים שמצטרפים אליה הולך וגדל. לתכנית ישובצו תלמידים הלומדים 5 יח"ל
מתמטיקה ושני מקצועות מדעיים נוספים ברמה של 5 יח"ל. התלמידים בכתה י', ילמדו בקבוצות קטנות ויזכו
לשעות תגבור על מנת שיגיעו להישגים טובים במתמטיקה ובמקצועות המדעיים. תעודת הבגרות של תלמידים
אלו תזכה בבונוס מיוחד בחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה. הטכניון הכיר בתכנית משנת תשע"ה ומזכה את
תלמידי המסלול במקדמי הטבה (בונוס) לציון.

רכזת התכנית:

אקדמיה בתיכון :

אקדמיה בתיכון, הינה תכנית של משרד החינוך שהחלה לפעול בשנה"ל תשע"ג. התכנית מאפשרת לתלמידים
להתחיל בלמידה, באוניברסיטה הפתוחה )או"פ(, לקראת תואר ראשון במקביל ללימודי התיכון. התכנית מציעה,
במקצועות מסוימים, להמיר למידה והיבחנות של בחינות הבגרות בלמידה בקורסים אקדמיים שיזכו את
התלמיד/ה בציון בתעודת הבגרות. התכנית מיועדת לתלמידים מוכשרים, בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים, אשר
מסוגלים להתמודד עם חומר לימוד אקדמי, והם בעלי הישגים גבוהים בלימודים.

רכזת התכנית:

הגב' דינה הירש

053-3315222

dina.h@kadoorie.org.il

תכנית "קדם עתידים"

תכנית קדם עתידים החלה לפעול בבית ספרנו במהלך תשע"ז ושותפים בה: עמותת "ידידי עתידים" )ע"ר(, משרד
החינוך והאגף למחוננים ולמצטיינים. התכנית מופעלת בבית הספר על ידי מפעילים פדגוגיים אשר מלווים את
התכנית על כל מרכיביה. מטרת התוכנית לסייע לתלמידים להגיע לתעודת בגרות איכותית, שתאפשר להם להמשיך בלימודים אקדמיים, תוך פיתוח מיומנויות וכישורים אישיים המחזקים את תחושת המסוגלות העצמית ותורמים לגיבוש תמונת עתיד משמעותית, כזו התורמת לתעשייה ולמחקר בישראל. בוגרי התכנית מהווים חלק מרכזי בתשתית האנושית לתכנית הקצונה האקדמית של עתידים בצה"ל. התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים להגדיל את סיכוייהם להמשיך לימודים אקדמיים, בעיקר בתחומי ההנדסה, הטכנולוגיה והמדעים המדויקים בפקולטות היוקרתיות או לשרת במסגרת העתודה האקדמית או היחידות הטכנולוגיות המובילות בצה"ל.
שעות פעילות של התכנית, מתקיימות לרוב בתום יום הלימודים, בתקופת חופשות החגים (חנוכה, סוכות, פסח וכד'), יתכנו גם ימים מרוכזים לקראת מועדי בחינות הבגרות ופעילויות מיוחדות במהלך חופשת קיץ.

רכזת התכנית:

הגב' דינה הירש

053-3315222

dina.h@kadoorie.org.il

מרכז מדעני העתיד

מרכז מדעני העתיד לקידום מחוננים ומצטיינים של קרן מיימונידיס הוקם במטרה להעניק לתלמידות ולתלמידים
מצטיינים ומחוננים אפשרויות משמעותיות למיצוי הפוטנציאל הייחודי שלהם באמצעות השתתפות בתכניות
ייחודיות, איכותיות ומובילות בתחומים מגוונים. המרכז מציע תכניות ייחודיות למחוננים ומצטיינים, המאפשרות
להם להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה והמחקר כבר בזמן הלימודים בתיכון. עבור תלמידי חט"ע, מרכז
מדעני העתיד, חושף בכדורי את התכניות הבאות:
אלפא - תכנית למחקר בתחומים מדעיים. אשר מיועדת לתלמידים מחוננים ומצטיינים בחינוך העל יסודי (בוגרי
כיתות ט') ומאפשרת למשתתפיה להשתלב בעולם המחקר המדעי העכשווי, באמצעות העשרת עולם הידע
המדעי שלהם וחשיפה למחקר המדעי ברנה גבוהה.
אידיאה - תכנית למחקר בתחומים הומניסטיים. אשר מיועדת לתלמידים המגלים עניין וסקרנות בתחומי מדעי
הרוח, החברה והאומנויות. התכנית מעניקה חשיפה לעשייה אקדמית-מחקרית ברמה גבוהה, להתנסות ביישום
מיומנויות חקר, לפיתוח חשיבה ביקורתית, לקריאה וכתיבה ברמה גבוהה ולהבנת מורכבותם של תהליכים
היסטוריים-חברתיים, פוליטיים, כלכליים ותרבותיים.

תכניות אלו, מופעלות כמיזם משותף של מרכז מדעני העתיד, משרד החינוך – האגף לתלמידים מחוננים
ומצטיינים ומסובסדות במלואן. במסגרת ההשתתפות באחת מתכניות אלו, התלמידים כותבים, עבודת מחקר
בליווי אישי של מומחה תוכן מן האקדמיה. עבודת המחקר מוכרת על ידי משרד החינוך כעבודת גמר ברמה
מוגברת  (5 יחידות לימוד), כתיבת עבודת מחקר היא הזדמנות להעצמה ולהתפתחות אישית בתהליך מאתגר וארוך טווח.

המיון לתכנית מתקיים במהלך כיתה ט' והתכנית מורכבת מ 4- שלבים:
1. מחנה קיץ ראשון בסוף כיתה ט' - שלב ממיין.
2. שנת מחקר ראשונה במהלך כיתה י'.
3. מחנה קיץ שני בתום כיתה י'.
4. שנת מחקר שנייה במהלך כיתה י"א. )בתום כיתה יא' יוגש המחקר למשרד החינוך לאישור כעבודת גמר(.
המועמדים לתכנית נדרשים להוכיח תכונות כמו מוטיבציה גבוהה, יכולת לימוד עצמי, חריצות, יוזמה, יצירתיות,
התלהבות, התמדה, יכולת דחיית סיפוקים והתנהגות הולמת בבית הספר.

 

רכזת התכנית:

הגב' דינה הירש

053-3315222

dina.h@kadoorie.org.il

bottom of page