top of page

מרחב פדגוגי > מרחב חטיבה עליונה

back-to-school.png

בכיתות י' – יב' משובצים מעל 900 תלמידים הלומדים בכיתות אם, בהן נלמדים מקצועות החובה לבגרות. במקצועות הבחירה, מתקבצים לעיתים תלמידים משתי כיתות-אם או לחילופין, מתפצלים התלמידים מאותה כיתת-אם, לצורך לימוד מקצועות הבחירה השונים.


השיבוץ לכיתות-האם ולמסלולי הלימוד, נעשה על פי בחירת התלמיד ובהתאם להישגיו בסוף כיתה ט'.


בכל הכיתות ניגשים כל התלמידים לבחינות בגרות בהתאם ליכולתם. אולם, ישנן כיתות הניגשות
רק לחלק מבחינות הבגרות. בכל שכבה יש לפחות כיתה מתוגברת אחת, אליה נבחרים 25
תלמידים, בעלי מוטיבציה גבוהה, המקבלים תגבור, במטרה להביאם לתעודת בגרות מלאה.
וכיתת ל"ב (לקראת בגרות), שבה לומדים התלמידים לבחינת בגרות, תוך הקפדה על הצלחה ב- 12 יחידות ותעודה טכנולוגית, המאפשרת להם להתקבל למסלול במכללה להנדסאים.

Document-page-019.jpg
bottom of page